KATEGORİLER

Canlı Renklerin Mutluluğunu Yaşayın.

Renk­le­rin in­san­lar üze­rin­de­ki et­ki­le­ri po­pü­ler mit­ler­den iba­ret değil. Daha az ger­gin­lik, daha fazla din­gin­lik mi his­set­mek is­ti­yor­su­nuz?

Ya da daha mo­ti­ve ve ya­ra­tı­cı olmak mı? Renk­le­rin ru­hu­nuz üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni keş­fe­din, ya­şa­ma me­kan­la­rı­nı­za his­set­mek is­te­dik­le­ri­ni­zi yan­sı­tın. İşte pro­fes­yo­nel­le­rin öne­ri­le­ri.

Bi­lim­sel araş­tır­ma­la­ra göre, psi­ko­lo­jik et­ki­si olan dört ana renk bu­lu­nu­yor: Kır­mı­zı, mavi, sarı ve yeşil. Kır­mı­zı be­de­ni an­la­tan bir renk, mavi akla, sarı duy­gu­la­ra, yeşil ise bu üç his ara­sın­da­ki den­ge­ye işa­ret edi­yor. Bu renk­le­rin ko­yu­lu açık­lı de­ğer­le­riy­se renk­ler­den nasıl et­ki­le­ne­bi­le­ce­ği­mi­zi be­lir­li­yor. İşte bu yüz­den yaşam alan­la­rı­nı­zı plan­lar­ken göz önün­de bu­lun­dur­ma­nız ge­re­ken ilk şey belki de renk­ler…

Salon

Evet: Yeşil, tu­run­cu ve kah­ve­ren­gi

Yeşil, için­de bu­lun­du­ğu or­ta­ma can­lı­lık, denge ve uyum ge­ti­ren bir renk. Tu­run­cu ile sarı ise da­vet­kar ve iyim­ser. Bu özel­lik­le­riy­le sos­yal et­ki­le­şi­mi ve eğ­len­ce­yi ta­şı­yor­lar me­kan­la­ra. Siyah ve gri, sıkça bu­lun­du­ğu­nuz yaşam alan­la­rı­nız­da doğru kul­la­nıl­dı­ğı tak­dir­de fe­rah­lık ve de­rin­lik sağ­la­ya­bi­lir. Çok güçlü olan bu iki ren­gin doğru kul­la­nıl­ma­ma­sı ise, ruh du­ru­mun­da den­ge­siz­lik ya­şan­ma­sı ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­yor. Si­ya­ha çok yakın olan kah­ve­ren­gi ise me­kan­la­ra aynı güç ve ih­ti­şa­mı daha sıcak bir bi­çim­de ge­ti­re­bi­li­yor.

Hayır: Kır­mı­zı ve koyu mavi

El­bet­te eğ­len­ce­yi se­vi­yor ola­bi­lir­si­niz; ancak her zaman parti ha­va­sı ya­ra­tan çıl­gın bir yaşam ala­nı­nız olsun is­te­mi­yor­sa­nız, sa­lon­da par­lak kır­mı­zı­lar­dan uzak dur­ma­ya ça­lı­şın. Ben­zer şe­kil­de ka­çı­nıl­ma­sı ge­re­ken bir başka renk de fazla resmi ve soğuk olan koyu mavi.

Mut­fak

Evet: Beyaz, sarı ve tu­run­cu

Beyaz te­miz­lik ve hij­ye­ni sim­ge­li­yor. Öteki ta­raf­tan be­ya­zın çok fazla ağır­lık­lı ol­ma­sı göz­le­rin yo­rul­ma­sı­na sebep ola­bi­li­yor. İşte bu yüz­den mut­fak alet ve ge­reç­le­ri ya da çe­şit­li ak­se­su­ar­lar­la be­ya­zın kes­kin et­ki­si­ni yu­mu­şa­ta­bi­lir­si­niz. Sarı ha­re­ke­te ge­çi­ren bir renk ve sos­yal et­ki­le­şi­mi ar­tı­rı­yor. Ben­zer şe­kil­de tu­run­cu­nun da po­zi­tif et­ki­le­ri var. Aynı za­man­da, ye­di­ği­miz ve iç­ti­ği­miz şey­ler­den al­dı­ğı­mız zevki pe­kiş­ti­ri­yor; iş­ta­hı da ar­tı­rı­yor. Pek çok res­to­ra­nın sıcak renk­ler olan tu­run­cu ve sarı ağır­lık­lı de­ko­re edil­me­si bir te­sa­düf değil.

Hayır: Mavi ve siyah

Eğer bir gurme ise­niz ter­cih et­me­me­niz ge­re­ken iki renk siyah ve mavi. Öteki ta­raf­tan bu seçim diyet ya­pan­lar için se­vin­di­ri­ci ola­bi­lir. Mavi, yi­ye­cek­ler söz ko­nu­su ol­du­ğun­da bo­zul­mak, çü­rü­mek ya da ze­hir­li gı­da­lar­la öz­deş­le­şen bir renk. Hatta buz­do­la­bı­nı­za mavi ışık tak­tı­ra­rak so­nuç­la­rı ken­di­niz göz­lem­le­ye­bi­lir­si­niz.

Antre

Her renk ola­bi­lir!

Ant­re­ler ev­le­rin en az vakit har­ca­nan bö­lüm­le­ri­dir. İşte bu yüz­den bu alan­lar­da as­lın­da de­ne­mek is­te­di­ği­niz her şeyi de­ne­ye­bi­lir­si­niz. Renk­le­ri is­te­di­ği­niz açık­lık ya da ko­yu­luk­ta kul­la­na­bi­lir; ken­di­niz­ce kom­bin­ler de ya­ra­ta­bi­lir­si­niz. Ör­ne­ğin fuşya sizin için bir tutku ise, neden ant­re­niz fuşya ol­ma­sın ki? İste­di­ği­niz, ay­dın­lık ve ferah bir his ya da ha­re­ke­te ge­çi­ren bir at­mos­fer­se, ter­cih ta­ma­men size ka­lı­yor. Fakat unut­kan­lık ile hayli bağ­daş­laş­tı­rı­lan bir renk olan har­dal sa­rı­sı­nın, anah­tar­la­rı­nı­zı al­ma­yı ya da not bı­rak­ma­yı unut­ma­ma­nız ge­re­ken bu alan­lar­da ter­cih edil­me­me­si daha iyi olur.

Tu­run­cu ne­şe­len­di­rir, pembe tem­bel­leş­ti­rir.

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.