KATEGORİLER

Nasıl Sipariş Verebilirim?

1 – Se­pe­ti­ni­zi Oluş­tu­run
Ürün say­fa­la­rın­da di­le­di­ği­ni­z ürün özel­lik­le­ri­ni be­lir­le­yin ve ürünü se­pe­te ek­le­ye­rek se­pe­te gidin.

 

 

 

 

 

 

2 – Ta­sa­rı­mı­nı­zı Yük­le­yin
Ta­sa­rım­la­rı­nı­zı si­pa­ri­ş ürününüzün “dosya ekle” bölümüden yük­le­ye­bi­le­ce­ği­niz gibi,
di­le­di­ği­niz zaman bizimle iletişime geçip dosyalarınızı mail yoluyla da gönderebilirsiniz.
Ta­sa­rı­mı yük­le­dik­ten hemen sonra baskı onayı sü­re­ci­niz baş­la­ya­cak­tır.
Ta­sa­rım yük­le­me adı­mı­nı bil­gi­sa­yar üze­rin­den çok daha kolay ya­pa­bi­le­ce­ği­ni­zi unut­ma­yın.

 

3 – Si­pa­ri­şi­ni­zi Oluş­tu­run
Tes­li­mat ve fa­tu­ra ad­res­le­ri­ni­zi gir­dik­ten sonra ödeme yön­te­mi­ni­zi seçin ve si­pa­ri­şi ta­mam­la­yın.
Öde­me­le­ri­ni­zi kredi / banka kartı, ha­va­le / EFT ile öde­ye­bi­lir­si­niz.
Kredi kartı öde­me­le­rin­de 6 aya kadar tak­sit­ten fay­da­la­na­bi­lir­si­niz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Birçok Ürün Üc­ret­siz Kargo ile Ka­pı­nı­za Gel­sin
Siz ta­sa­rım baskı ona­yı­nı ver­dik­ten sonra ürün­le­ri­niz baskıya alınır.
Üre­tim son­ra­sı ürün­le­ri­niz özen­le paketlenerek ad­re­si­ni­ze kar­go­la­nır.

 

Tüm So­ru­la­rı­nız İçin Artasbaskı Hep Si­zin­le
Si­pa­riş ön­ce­si ya da son­ra­sı tüm so­ru­la­rı­nız için;


Canlı
Des­tek­ten


0276 223 50 55
no’lu te­le­fon­dan


İle­ti­şim
for­mun­dan


Sos­yal medya
di­rekt me­saj­lar­dan
Bi­zim­le ile­ti­şi­me ge­çe­bi­lir­si­niz.