KATEGORİLER

Hakkımızda

ARTAS ;

Üretim Tesisimizde bulunan Makine Parkurumuz ile siz değerli müşterilerimize internet üzerinden online olarak her alanda çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.
www.artasreklam.com üzerinden Üretim ürünlerimiz ve Fiyat ve m2 hesaplama modülü ile artık anında güncel fiyatlar öğrenebilir ve tüm sipariş ödemelerinizi bizimle
kontrol altında tutarak kazançlı çıkabilirsiniz.
500 mt kapalı alanda hizmet vermekte olduğumuz komplike çalışan tesisimizin, Aklınıza gelebilecek tüm butik işlerde Katalog, Broşür, Afiş, Dergi, Bloknot, vs kağıt üzeri baskı,
Reklam ürünleri, Lazer ürünleri çeşitlerinde en uygun fiyata üretim yapan tesisimiz şimdide www.artasreklam.com internet adresinden Reklam ve Baskı ürünleri üretimlerimiz ile
siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Adın­dan da an­la­şı­laca­ğı üzere, Artas’ın te­me­lin­de sanat ve ta­sa­rım yatar.​Biz dü­şün­me­yi çok seven, oku­ma­yı, araş­tır­ma­yı, merak et­me­yi, sor­ma­yı, çöz­me­yi, ta­sar­la­ma­yı, yaz­ma­yı,
çiz­me­yi çok seven in­san­la­rız…
Rek­la­mın iyisi kö­tü­sü değil, doğ­ru­su yan­lı­şı ol­du­ğu­na ina­nı­rız. En özgün fi­kir­le­ri­miz­le doğru ta­sa­rım ya­pa­rız. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ya­zı­lan­lar, çi­zi­len­ler doğru ta­sa­rım ile
ka­li­te­li bas­kı­la­ra dö­nü­şür. Biz bunu bilir, yıl­lar­dır bil­di­ği­mi­zi ya­pa­rız.

Artas mar­ka­la­rın hedef kit­le­le­ri­ne ilet­mek is­te­dik­le­ri me­saj­la­rı­nı, doğru ve ya­ra­tı­cı çö­züm­ler su­na­rak, ulaş­tır­ma­yı amaç­la­yan bir marka ile­ti­şim ajan­sı­dır.
Bu iki önem­li kav­ra­mın doğru şe­kil­de har­man­lan­ma­sı­nın, gü­nü­müz pazar ko­şul­la­rın­da, mar­ka­la­rın hedef kit­le­le­ri­ne ula­şa­bil­me­le­ri için son de­re­ce önem ta­şı­dı­ğı­na inan­mak­ta­yız.
Artas mar­ka­lar için ya­ra­tı­cı fi­kir­le­rin mer­ke­zi­dir.