KATEGORİLER

Hakkımızda

Adın­dan da an­la­şı­la­ğı üzere, Artas’ın te­me­lin­de sanat ve ta­sa­rım yatar.​Biz dü­şün­me­yi çok seven, oku­ma­yı, araş­tır­ma­yı, merak et­me­yi, sor­ma­yı, çöz­me­yi, ta­sar­la­ma­yı, yaz­ma­yı, çiz­me­yi çok seven in­san­la­rız… Rek­la­mın iyisi kö­tü­sü değil, doğ­ru­su yan­lı­şı ol­du­ğu­na ina­nı­rız. En özgün fi­kir­le­ri­miz­le doğru ta­sa­rım ya­pa­rız. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ya­zı­lan­lar, çi­zi­len­ler doğru ta­sa­rım ile ka­li­te­li bas­kı­la­ra dö­nü­şür. Biz bunu bilir, yıl­lar­dır bil­di­ği­mi­zi ya­pa­rız. Artas mar­ka­la­rın hedef kit­le­le­ri­ne ilet­mek is­te­dik­le­ri me­saj­la­rı­nı, doğru ve ya­ra­tı­cı çö­züm­ler su­na­rak, ulaş­tır­ma­yı amaç­la­yan bir marka ile­ti­şim ajan­sı­dır. Bu iki önem­li kav­ra­mın doğru şe­kil­de har­man­lan­ma­sı­nın, gü­nü­müz pazar ko­şul­la­rın­da, mar­ka­la­rın hedef kit­le­le­ri­ne ula­şa­bil­me­le­ri için son de­re­ce önem ta­şı­dı­ğı­na inan­mak­ta­yız. Artas mar­ka­lar için ya­ra­tı­cı fi­kir­le­rin mer­ke­zi­dir.